Estado financiero 2019

Fundacio Privada  ASIL VILALLONGA
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2019
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT
ACTIU
EUROS EUROS
2019 2018
A) ACTIU NO CORRENT 4.150.954,97 4.215.950,66
II.Immobilitzat material 4.150.954,97 4.215.950,66
   210,211,(281) Terrenys i bens naturals 3.934.617,55 3.989.017,08
   212,213,214,(281) Instal.lacions tècniques,Maquinaria Utillatge 125.231,16 118.826,90
   215,216, (281) Altres instal.lacions, Mobiliari 84.581,06 102.453,99
   217 (281) Equips inform.i imatge i so 6.525,20 5.652,69
B) ACTIU CORRENT 1.887.986,50 1.851.405,14
  II.Deutors i altres comptes a cobrar 0,00 35,07
480 Copago farmaceutic 0,00 35,07
  IV.Inverions financeres a curt termini 1.630.568,29 1.622.764,79
540/1 Cartera de valors 1.630.568,29 1.622.764,79
  VI.Efectiu i altres actius liquids equivalents 257.418,21 228.605,28
  570,572,574 Tresoreria 257.418,21 228.605,28
TOTAL ACTIU 6.038.941,47 6.067.355,80
Fundacio Privada  ASIL VILALLONGA
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2019
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT
PASSIU I PATRIMONI NET
EUROS EUROS
2019 2018
A)   PATRIMONI NET 5.952.033,23 5.978.048,12
A-1) Fons Propis 3.290.600,06 3.284.520,95
I.  Fons dotacionals 3.284.311,74 3.284.311,74
   100 Fons Fundacional 3.284.311,74 3.284.311,74
III.Excedents d’exercicis anteriors 209,21 -14.110,01
   121 Excedents positius/negatius d’exercicis anteriors 209,21 -14.110,01
V. Excedents de l’exercici (positiu o negatiu) 6.079,11 14.319,22
   129 Perdues i guanys 6.079,11 14.319,22
A-2) Subvencions, donacions i llegats 2.661.433,17 2.693.527,17
   131 Donatius i llegats de capital 2.661.433,17 2.693.527,17
B) PASSIU NO CORRENT 21.600,00 25.600,00
II. Deutes a llarg termini 21.600,00 25.600,00
   180 Fiances rebudes a llarg termini 21.600,00 25.600,00
C) PASSIU CORRENT 65.308,24 63.707,68
IV. Deutes a curt termini 3.689,00 7.587,00
   555 Altres partides pendents d’aplicació 3.689,00 7.587,00
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 61.619,24 56.120,68
   400 Proveidors 1.938,95 699,86
   410 Creditors varis 31.309,19 28.685,36
   47   Passius per impost corrent i altres amb Adm.Publ. 28.371,10 26.735,46
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET 6.038.941,47 6.067.355,80
Fundacio Privada  ASIL VILALLONGA
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2019
COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT
EUROS EUROS
2019 2018
1. Ingressos per les activitats 621.741,14 633.596,31
721      b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 583.086,36 515.609,55
728      e) Donacions i altres ingressos per activitats 6.560,78 8.490,00
727      f) Donacions de capital (% amort.ob.nov.cta 131) 32.094,00 22.420,00
778      g) Ingressos excepcionals 87.076,76
4. Treballs realitzats  per l’entitat per al seu actiu -161.997,44 -159.797,06
600,601,602      a) Consums i deteriorament existències -14.196,71 -15.977,94
4.1 Treballs d’altres empreses -147.800,73
607 Servei de restauracio (cuina) -143.819,12
6. Altres ingressos de les activitats 228.014,26 199.875,77
752      a) Ingressos per arrendaments 228.014,26 199.875,77
64 7. Despeses de personal -394.114,36 -374.981,40
8. Altres despeses d’explotació -281.095,02 -316.391,16
    a) Serveis exteriors -280.592,51 -315.083,79
622          a-3)   Reparacions i conservació -80.693,14 -79.020,91
623          a-4)   Serveis professionals independents 6.055,66 -6.115,78
625          a-6)   Primes assegurances -3.063,11 -3.960,20
626          a-7)   Serveis bancaris 0,00 -53,57
628          a-9)   Subministraments -57.392,71 -62.959,24
629          a-10) Altres despeses -138.387,89 -162.974,09
631     b) Altres tributs -502,51 -1.307,37
68 9. Amortització de l’immobilitzat -131.778,00 -82.733,00
I. RESULTAT D’EXPLOTACIÓ -119.229,42 -100.430,54
Fundacio Privada  ASIL VILALLONGA
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2019
COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT
2019 2018
760,769 14. Ingressos financers 91.758,07 108.783,63
660,669 15.Despeses financeres -181,50 -423,50
666 16.Perdues per alienacions -447,34 0,00
766 17.Resultats per alienacions 34.179,30 6.389,63
II.RESULTAT FINANCER 125.308,53 114.749,76
III. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 6.079,11 14.319,22
630 19. Impost sobre societats 0,00
IV.RESULTAT DE L’EXERCICI 6.079,11 14.319,22