Fins i missió de l´Entitat

h.1) D’acord amb els Estatuts, la Fundació te per finalitat oferir i acollir en la modalitat de “Llar Residència” tot el que sigui necessari a la vida humana, espiritual i corporal, a persones de ambos sexes de mes de 65 anys, donant preferència, a les mes desvalgudes, a fi de donar-los una millor qualitat de vida.

i.1) Veure article 7 apartat a)