Estado financero 2018

Fundacio Privada  ASIL VILALLONGA          
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2018    
               
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT
      ACTIU        
            EUROS
            2018 2.017
               
A) ACTIU NO CORRENT         4.215.950,66 4.199.770,37
               
II.Immobilitzat material         4.215.950,66 4.199.770,37
               
   210,211,(281)   Terrenys i bens naturals     3.989.017,08 4.025.761,09
   212,213,214,(281)   Instal.lacions tècniques,Maquinaria Utillatge 118.826,90 28.037,42
   215,216, (281)   Altres instal.lacions, Mobiliari    102.453,99 141.338,97
   217 (281)   Equips inform.i imatge i so   5.652,69 4.632,89
               
B) ACTIU CORRENT           1.851.405,14 1.900.353,13
               
  II.Deutors i altres comptes a cobrar       35,07 30,05
               
480   Copago farmaceutic     35,07 30,05
               
  IV.Inverions financeres a curt termini       1.622.764,79 1.615.387,95
               
540/1   Cartera de valors     1.622.764,79 1.615.387,95
               
  VI.Efectiu i altres actius liquids equivalents     228.605,28 284.935,13
               
  570,572,574   Tresoreria       228.605,28 284.935,13
               
TOTAL ACTIU           6.067.355,80 6.100.123,50

Fundacio Privada  ASIL VILALLONGA          
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2018    
             
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT
             
             
PASSIU I PATRIMONI NET
             
          EUROS
          2018 2.017
             
A)   PATRIMONI NET         5.978.048,12 5.986.148,90
             
A-1) Fons Propis         3.284.520,95 3.270.201,73
             
I.  Fons dotacionals         3.284.311,74 3.284.311,74
   100 Fons Fundacional         3.284.311,74 3.284.311,74
             
III.Excedents d’exercicis anteriors       -14.110,01 -60.437,06
   121 Excedents positius/negatius d’exercicis anteriors   -14.110,01 -60.437,06
             
V. Excedents de l’exercici (positiu o negatiu)     14.319,22 46.327,05
   129 Perdues i guanys         14.319,22 46.327,05
             
A-2) Subvencions, donacions i llegats     2.693.527,17 2.715.947,17
   131 Donatius i llegats de capital       2.693.527,17 2.715.947,17
             
             
B) PASSIU NO CORRENT       25.600,00 25.600,00
             
II. Deutes a llarg termini       25.600,00 25.600,00
   180 Fiances rebudes a llarg termini     25.600,00 25.600,00
             
             
C) PASSIU CORRENT         63.707,68 88.374,60
             
IV. Deutes a curt termini       7.587,00 26.777,88
             
   555 Altres partides pendents d’aplicació     7.587,00 26.777,88
             
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar   56.120,68 61.596,72
   400 Proveidors         699,86 1.467,62
   410 Creditors varis         28.685,36 37.428,09
   47   Passius per impost corrent i altres amb Adm.Publ.   26.735,46 22.701,01
             
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET       6.067.355,80 6.100.123,50

Fundacio Privada  ASIL VILALLONGA        
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2018    
             
COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT
             
          EUROS
          2018 2017
             
  1. Ingressos per les activitats   633.596,31 618.264,09
             
721      b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 515.609,55 538.445,04
728      e) Donacions i altres ingressos per activitats 8.490,00 79.819,05
727      f) Donacions de capital (% amort.ob.nov.cta 131) 22.420,00 0,00
778      g) Ingressos excepcionals   87.076,76 0,00
             
  4. Treballs realitzats  per l’entitat per al seu actiu -159.797,06 -162.126,29
600,601,602      a) Consums i deteriorament existències -15.977,94 -18.557,08
  4.1 Treballs d’altres empreses      
607 Servei de restauracio (cuina)   -143.819,12 -143.569,21
             
  6. Altres ingressos de les activitats   199.875,77 190.102,82
752      a) Ingressos per arrendaments   199.875,77 190.102,82
             
64 7. Despeses de personal     -374.981,40 -386.699,87
             
  8. Altres despeses d’explotació   -316.391,16 -307.935,86
      a) Serveis exteriors     -315.083,79 -306.525,45
622          a-3)   Reparacions i conservació   -79.020,91 -83.033,77
623          a-4)   Serveis professionals independents -6.115,78 -5.775,54
625          a-6)   Primes assegurances   -3.960,20 -4.450,17
626          a-7)   Serveis bancaris   -53,57 -367,75
628          a-9)   Subministraments   -62.959,24 -49.782,34
629          a-10) Altres despeses   -162.974,09 -163.115,88
             
631     b) Altres tributs     -1.307,37 -1.410,41
             
68 9. Amortització de l’immobilitzat   -82.733,00 -152.051,42
             
             
             
  I. RESULTAT D’EXPLOTACIÓ   -100.430,54 -200.446,53

Fundacio Privada  ASIL VILALLONGA        
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2018  
             
COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT
             
           EUROS
          2018 2017
             
             
760,769 14. Ingressos financers     108.783,63 76.364,32
             
660,669 15.Despeses financeres     -423,50 -151,25
666 16.Perdues per alienacions   0,00 -36.369,42
766 17.Resultats per alienacions   6.389,63 206.929,93
             
  II.RESULTAT FINANCER     114.749,76 246.773,58
             
             
  III. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS   14.319,22 46.327,05
             
630 19. Impost sobre societats   0,00 0,00
             
  IV.RESULTAT DE L’EXERCICI   14.319,22 46.327,05