Memória Económica 2019

Fundació  Privada      ASIL  VILALLONGA

Documentació anual corresponent a l’ exercici econòmic del 2019

Generalitat de Catalunya 

Departament de Justicia

Direcció General de Dret

I d’Entitats Jurídiques

Dades de la persona que presenta els comptes anuals de la fundació

Dades d’identificació de la fundació

Denominació

ASIL VILALLONGA – Fundació Privada

Número d’inscripció

258

Dades d’identificació de la persona

Nom                                       Primer cognom                                  Segon cognom

Joaquín                                  Prats                                                    Bosch

Tipus d’identificació   

                                                                                                   Número d’identificació

   X  DNI         NIF       NIE       Altres (especifiqueu-los)                                              40.417.390-L

Càrrec que ocupa a l’entitat

Secretari

Adreça a l’efecte de rebre les  notificacions

Tipus de vía                            Nom de la vía

Avda                                       Marià Vilallonga

Número                      Bloc                            Escala             Pis                   Porta

1                        —                                 —                    —                     —

Codi postal                             Població                                                         Provincia

17600                                     Figueres                                                         Girona

Telèfon fix                                                                Adreça electrónica

972-50.32.69                                                    asilvilallonga.oficines@gmail.com     

Localitat                                                                                 Data

Figueres                                                                                 17/06/2020

Signatura

Certificat de l’acord d’aprovació dels comptes anuals

Nom de la Fundació:

            ASIL VILALLONGA – FUNDACIÓ PRIVADA – NIF G-17.038.217

Nom i cognoms del secretari del Patronat de la Fundació:

Joaquin Prats Bosch

CERTIFICO :

Que els documents que s’adjunten en fulls rubricats pel secretari amb el vist-i-plau del President, a saber:

 • el balanç de situació al tancament de l’exercici, que identifica amb claredat els béns i elements que integren la dotació o són finançats amb aquesta dotació
 • el compte de resultats
 • estat de canvis en el patrimoni net.
 • Cumpliment d’ingressos a finalitats fundacionals.
 • la memòria

són còpia dels comptes aprovats, juntament amb altres acords recollits en el llibre d’actes corresponent, a la reunió convocada a aquest efecte i constituïda de conformitat amb els seus estatuts.

Nombre de fulls rubricats que s’adjunten Exercici a què es refereixen   Data de tancament de l’exercici

***                                   Any 2019                                                   31/12/2019

Data la reunió d’aprovació dels comptes       Nombre de patrons assistents    Forma d’aprovació dels comptes

                               12/06/2021                                                8                                                    Unanimitat

Total de l’actiu en la data de tancament de l’exercici.- Resultat de l’exercici.- Nombre de punts de la memoria

6.0038.941,47 €                                                                      6079,11 €                                      24                           I, perquè així consti, signo aquest certificat.

Data d’expedició del certificat

         Figueres 16/06/2020

Signatura                                                                                           Vist i plau

del Secretari                                                                                      El President

Personal assalariat:                                                                                      15

Personal voluntari no remunerat:                                3 (Filles de la Caritat) fins 19/08/2019

Personal amb contracte de prestació de serveis:                              4

Fisio-ocupacional                                                                                            1

Número de centres que gestiona:                                                       1

Número total de persones beneficiàries:                                          49

Ingressos per subvencions de la Generalitat:                                    0       €

Altres ingressos per subvencions públiques:                                      0       €

Ingressos per donatius  efectiu privats:                                                        11.987,00 €

Import inversions realitzades:                                                           12.793.23 €

Hi ha problemes de tresoreria?                                             Ο   Sí     X  No

S’ha deixat d’atendre algun pagament?                               Ο   Sí     X   No

Està al dia de pagament amb la Seguretat Social?             X  Sí     Ο   No

Hi ha excepcions en l’informe d’auditoria?                           Ο   Sí     X  No

La fundació està incursa en algun procediment judicial?     Ο   Sí      X   No

BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT

 

Fundacio Privada  ASIL VILALLONGA   
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2019  
        
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT 
        
        
   ACTIU     
        
      EUROSEUROS
      20192018
        
A) ACTIU NO CORRENT  4.150.954,974.215.950,66
        
II.Immobilitzat material  4.150.954,974.215.950,66
        
   210,211,(281)Terrenys i bens naturals 3.934.617,553.989.017,08
   212,213,214,(281)Instal.lacions tècniques,Maquinaria Utillatge125.231,16118.826,90
   215,216, (281)Altres instal.lacions, Mobiliari 84.581,06102.453,99
   217 (281)Equips inform.i imatge i so6.525,205.652,69
        
B) ACTIU CORRENT   1.887.986,501.851.405,14
        
  II.Deutors i altres comptes a cobrar 0,0035,07
        
480 Copago farmaceutic 0,0035,07
        
  IV.Inverions financeres a curt termini 1.630.568,291.622.764,79
        
540/1 Cartera de valors 1.630.568,291.622.764,79
        
  VI.Efectiu i altres actius liquids equivalents257.418,21228.605,28
        
  570,572,574Tresoreria  257.418,21228.605,28
        
TOTAL ACTIU   6.038.941,476.067.355,80

 

Fundacio Privada  ASIL VILALLONGA  
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2019  
     
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT 
     
     
PASSIU I PATRIMONI NET 
     
   EUROSEUROS
   20192018
     
A)   PATRIMONI NET 5.952.033,235.978.048,12
     
A-1) Fons Propis 3.290.600,063.284.520,95
     
I.  Fons dotacionals 3.284.311,743.284.311,74
   100 Fons Fundacional 3.284.311,743.284.311,74
     
III.Excedents d’exercicis anteriors209,21-14.110,01
   121 Excedents positius/negatius d’exercicis anteriors209,21-14.110,01
     
V. Excedents de l’exercici (positiu o negatiu)6.079,1114.319,22
   129 Perdues i guanys 6.079,1114.319,22
     
A-2) Subvencions, donacions i llegats2.661.433,172.693.527,17
   131 Donatius i llegats de capital2.661.433,172.693.527,17
     
     
B) PASSIU NO CORRENT 21.600,0025.600,00
     
II. Deutes a llarg termini 21.600,0025.600,00
   180 Fiances rebudes a llarg termini21.600,0025.600,00
     
     
C) PASSIU CORRENT 65.308,2463.707,68
     
IV. Deutes a curt termini 3.689,007.587,00
     
   555 Altres partides pendents d’aplicació3.689,007.587,00
     
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar61.619,2456.120,68
   400 Proveidors 1.938,95699,86
   410 Creditors varis 31.309,1928.685,36
   47   Passius per impost corrent i altres amb Adm.Publ.28.371,1026.735,46
     
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET6.038.941,476.067.355,80
Fundacio Privada  ASIL VILALLONGA  
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2019  
       
COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT 
       
     EUROSEUROS
     20192018
       
 1. Ingressos per les activitats621.741,14633.596,31
       
721     b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic583.086,36515.609,55
728     e) Donacions i altres ingressos per activitats6.560,788.490,00
727     f) Donacions de capital (% amort.ob.nov.cta 131)32.094,0022.420,00
778     g) Ingressos excepcionals 87.076,76
       
 4. Treballs realitzats  per l’entitat per al seu actiu-161.997,44-159.797,06
600,601,602     a) Consums i deteriorament existències-14.196,71-15.977,94
 4.1 Treballs d’altres empreses-147.800,73 
607Servei de restauracio (cuina) -143.819,12
       
 6. Altres ingressos de les activitats228.014,26199.875,77
752     a) Ingressos per arrendaments228.014,26199.875,77
       
647. Despeses de personal -394.114,36-374.981,40
       
 8. Altres despeses d’explotació-281.095,02-316.391,16
     a) Serveis exteriors -280.592,51-315.083,79
622         a-3)   Reparacions i conservació-80.693,14-79.020,91
623         a-4)   Serveis professionals independents6.055,66-6.115,78
625         a-6)   Primes assegurances-3.063,11-3.960,20
626         a-7)   Serveis bancaris0,00-53,57
628         a-9)   Subministraments-57.392,71-62.959,24
629         a-10) Altres despeses-138.387,89-162.974,09
       
631    b) Altres tributs -502,51-1.307,37
       
689. Amortització de l’immobilitzat-131.778,00-82.733,00
       
       
       
 I. RESULTAT D’EXPLOTACIÓ-119.229,42-100.430,54
       
Fundacio Privada  ASIL VILALLONGA  
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2019  
       
COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT 
       
       
     20192018
       
       
760,76914. Ingressos financers 91.758,07108.783,63
       
660,66915.Despeses financeres -181,50-423,50
66616.Perdues per alienacions-447,340,00
76617.Resultats per alienacions34.179,306.389,63
       
 II.RESULTAT FINANCER 125.308,53114.749,76
       
       
 III. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS6.079,1114.319,22
       
63019. Impost sobre societats 0,00
       
 IV.RESULTAT DE L’EXERCICI6.079,1114.319,22

     MEMÒRIA

 

1.- ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

            L’ ASIL VILALLONGA, és una Fundació Privada que rep el nom del seu Fundador-Benefactor (a.c.s.), inscrita en els Registres de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el Núm. 258 i en la Direcció General d’Afers Socials de la G.C. amb el Núm. S00029 i Núm. SO6345.

Classificada inicialment com a llar-residència no assistida per a gent gran de més de 65 anys d’ambdós sexes de Figueres i/o Comarca que, tant per la seva edat o escassos recursos econòmics, els hi és necessari un lloc d’acolliment adient, per tal de tenir-hi una vellesa digna i tranquil·la. En data del tancament de l’exercici els nostres residents eren 49 (26 dones i 23 homes.)

            Per ofici del 16/06/98, el Departament de Benestar Social li dóna una nova classificació com a: Servei de llar residència i des del 20 d’octubre del 2005 el de: Servei de residència assistida de 8 places per els residents que degut al pas del temps, es troben mancats – total o parcialment – per la seva autonomia/validesa, en relació de quan varen entrar.

Cal assenyalar que durant tot l’any es celebren les festes tradicionals de Catalunya, tant les religioses com les lúdiques, en les que hi participa un grup  coral de l’Asil, format exclusivament per uns 8 residents, d’acord amb el programa d’activitats establert i del que té coneixement el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, anualment.

 

Des de la seva Fundació – 1886 – fins el 31-10-2010 ha estat regentat per la Comunitat de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. Des de l’ ú de novembre de 2010 la Direcció Tècnica està al càrrec de la Sra. Montserrat Bernal Bruguera, que disposa de la titulació adequada que requereix la legislació vigent. 

Cal assenyalar que des del 19 d’Agost d’enguany ja no disposem de la presència de les Filles de la Caritat, degut a la falta de vocacions i la seva ancianitat, lo qual ens ha comportat l’increment de 2 cuidadors i dos més de subcontractats per una millora en l’atenció dels residents i per optimitzar l’organització de tasques.  D’acord amb la seva Superioritat, es va rescindir el contracte signat el 22 d’Octubre de 1886.

Durant aquests més de 132 anys ens han donat el 100% de la seva disponibilitat envers els residents.

Així mateix i per els mateixos arguments, comentats anteriorment, des del 21 de Setembre d’enguany ja no tenim els serveis dels Padres Pauls a la nostra Capella de la Mare de Déu dels Desamparats, residents i diferents pobles de la comarca empordanesa. El seu contracte es va establir el 6 d’Abril de 1894 i des de sempre varen dedicar-se a les seves funcions religioses i també a  l’instrucció a obrers pobres analfabets fins a fi de curs de l’any 1967, que va tencar l’escola nocturna perquè a Figueres ja no hi havien adolescents sense instrucció.                  

 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

 

 1. Imatge fidel: Continuem amb la mateixa norma, d’emprar els criteris de fidel transparència, en matèria comptable, d’acord amb la legislació vigent.
 1. Principis comptables: Apliquem els principis comptables en tots els assentaments, a fi de reflectir correctament la nostra situació financera i els seus resultats, tal com disposa el Decret 259/2008 de 23 de Desembre, de la Generalitat de Catalunya, pel nostre sector.
 1. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: No existeixen incerteses de cap mena.
 1. Comparació de la informació: No s’ha modificat l’ estructura del balanç ni del compte de resultats, podent-se fer la seva comparació respecte a l’exercici anterior.

 3.- EXCEDENT POSITIU/NEGATIU DE L’EXERCICI

            Pel que fa referència al resultat positiu de l’exercici 2019 de 6.079,11 Euros, d’acord amb la reunió del Patronat, s’ha decidit d’aplicar-ho a la cte. 121 (Excedent positiu/negatiu d’exercicis anteriors) de saldo positiu de 209.21 €, que resultarà un saldo total positiu de 6.288,32 €.

 

4.- NORMES DE REGISTRE I DE VALORACIÓ

            Apliquem els criteris de registre, valoració i d’amortització que disposa la Llei 27/2014 ( en vigor des de l’any 2015).                                                                                 

 1. c) Immobilitzat Material:

El saldo de cada compte de l’immobilitzat material,  és el que consta en l’actiu del balanç de situació (cte. nº210 a 218), pel seu valor comptable. Venim fent les seves amortitzacions permeses per la normativa vigent.

 

            1 c) Actius financers mantinguts per negociar:

                    La nostra cartera de valors mobiliaris, procedeix de diferents heretats i destinada pel compliment de la finalitat de la nostra activitat que, en cas necessari, `poder-los vendre per a cobrir despeses extraordinàries, sempre d’acord amb lo legislat. La valoració comptable inicial es de 1.630.568,29 €, compte 540.

 

            1 f)  Interessos, dividends rebuts d’actius i altres financers

                    L’ import obtingut per aquest concepte es de 125.937,37 € segons detallem:

                        Cta.760 Dividends………………………………………..91.745,13 €

                              766 Beneficis venda valors negociables……  34.179,30 €

                              769 Interessos ctes………………………………           12,94 €

2 a) Partides pendents de pagar a 31 Desembre:

                        Cta.400 Proveidors                                               1.938,95 €            

                        Cta.410 Creditors Prestació serveis:                31.309,19 €

                        Cta.473/475 Hisenda Pública Retencions:      11.367,71 €

                        Cta 476 Seguretat Social Creditora:                  10.670,04€

                        Cta 477 Hisenda Pública I V A:                             6.333,35 €

Aquestes xifres detallades han estat cancel.lades dins del 1er trimestre de 2020.

Cal assenyalar, que del Passiu Corrent el saldo de 3.689 € del compte 555, es deu a les aportacions de varis dels nostres residents i que corresponen al mes de Gener de 2020, però que s’han ingressat al nostre compte bancari a finals de Desembre de 2019.

5.- ACTIU IMMOBILITZAT

5.1) Anàlisi dels moviments: El compte 210 (terrenys i bens naturals-Bens afectes a fons fundacional-)que correspon a al seu social i lloc de la nostra activitat.              

Amortitzacions:

            – Saldo anterior:          – 708.664,45 €

            – Exercici 2019:           –   52.307,00 € 

                                               ———————–

Amortitzacions acumulades……………………………….                – 760.971,45 €

                                                                                               ————————

VALOR COMPTABLE NET……………………………….                1.854.407,69 €

====================================================

 • a) Altra informació: Altres comptes de l’actiu immobilitzat que han sofert variació més significativa són les següents:

                                                                             2018               2019

cta       Nom                                             Saldo               Saldo             ____Variació

213      Maquinaria                                187.069,89        193.474,15          +6.404,26  

215      Altres instal.lacions                    444.836,30        474.403,37        +29.567,07

217001Equips Informàtics                     17.016,22          19.040,73          +2.024,51

 

6.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

6.1) INVERSIONS IMMOBILIÀRIES.-

Altra informació: Aquesta fundació te 10 propietats en immobles, situats a diferents carrers de Figueres, en caràcter d’arrendament i una finca rústica a L’Escala, comptabilitzades a la cta 211. El seu valor total comptable es:

Detall del moviment:

            Total saldo Inicial               .………………           2.460.093,68 €

            Inversions                            ………………….            15.993,24 €

            TOTAL saldo 31/12/19       ………………….       2.476.086,92 €

           Amortit. Acumulades          ………………….         -395.877,06 €

           VALOR COMPTABLE NET    ………………….        2.080.209,86 € 

                              ===================================================                                          

Els ingressos nets d’aquests immobles son:

                                    Lloguers                        228.014,26 €

                                    Despeses                      – 33.424,00 €

                                    INGRESSOS NETS     194.590,26 €

                                    ============================

 

 

 

  7.- BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL

            No en tenim.

 

  8.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE

            No en tenim

 

  9.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

            No en tenim

 10.- INSTRUMENTS FINANCERS

10.1 INVERSIONS FINANCERES.- El patrimoni d’aquesta fundació està compost per valors mobiliaris negociables al mercat de valors nacional i el seu saldo comptable es el que correspon al preu del canvi del dia de compra, o d’adjudicació per ampliació/reducció de capital o de l’acceptació de l’herència si es el cas.

            El seu valor comptable al 31.12.19, es de 1.630.568,29 € ( Cta 540) i el rendiment de l’exercici 2019 percebut per dividends i d’altres, suma 125.937,37 Euros, tal com es detalla a l’apartat 4rt.1 f).

11.- PASSIUS FINANCERS

No en tenim                                                                                     

 

12.- FONS PROPIS.

            Els Fons Propis al final del 2019 son 3.290.600,06 € havent sofert un increment de 6.079,11 €, respecte a l’exercici anterior, corresponent al resultat positiu del present any 2019. Aquesta xifra de 6.079,11 € es traspassarà al compte 121 (excedents positius/negatius d’exercicis anteriors) de saldo total positiu de 209,21 € i quedarà un resultat positiu de 6.288,32 €, d’acord amb la resolució de la reunió del Patronat del dia d’avui.

 

 

13.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

            Aquesta Fundació no ha rebut cap mena de subvenció, del sector públic o privat.           No obstant, rebem donacions i llegats – considerats normals – en forma de donatius i heretats, de lliure disposició,  que són destinades íntegrament a les prioritats de

l’Asil, (obres de millora, substitució i noves instal.lacions, reparacions, etc.,) tal com queda acordat en les reunions del nostre  Patronat i que corresponen a les següents:

                                                               Import (€)               Destí

721.03/04.- Donatius en efectiu                                10.636            100%  activitats pròpies

728.01.-      Donatius alimentaris                                  4.250            100%  activitats pròpies

728.02.-      Donatius en efec. certificats                     1.360            100%  activitats pròpies

728.06.-      Donacions i herències en efectiu               950            100% activitats pròpies

 

14.- SITUACIÓ FISCAL

            La informació facilitada a l’hora de formalitzar la “Declaració de l’Impost de Societats”, per l’exercici 2019 serà la que realment correspon al nostre balanç, ajustada al resultat comptable, positiu de 6.079,11 €.

 

 

15.- INGRESSOS I DESPESES

 

15.1.- Les despeses d’administració i direcció, cte. 640/04, per 32.520,62 € i per altra part d’altres de 1.278,27 €, corresponen a despeses generals d’oficina cta. 629/03.

15.2.-  L’Asil Vilallonga es ve desenvolupant per mitjans propis i per això no disposa “d’Ajuts concedits”.

 

15.3.- L’ import de la cte.642 “Càrregues socials” de 107.771,13 €, pertany exclusivament a la Seguretat Social dels 15 treballadors, assalariats de l’Asil.

 

 

 

16.5- ALTRES RESULTATS

 

De les variacions més significatives entre l’exercici 2018 i 2019, detallem els apartats destacables, que ha comportat el resultat positiu de 6.079,11 €, comentat a l’apartat 3 d’aquesta memòria:

              Ingressos Activitat                             –   11.855,17 €

              Ingressos Arrendaments                   +  28.138,49 €                                                            

              Ingressos Financers                          +  10.558,77 €

              Despeses Personal                            +  19.132,96 € (1)

              Amortitzacions                                   +  49.045,00 € (2)

              Maquinaria                                         +    6.404.26 € (3)

 • Increment que ha suposat l’augment de personal propi i 2 de subcontractats per diferents períodes.
 • Enguany s’han aplicat els percentatges d’amortització que disposa la Llei 27/2014 per un total de 131.778,00 €.
 • Cal comentar que l’increment del compte 213 (Maquinària) per 6.404,26 €, correspon a la compra de maquinaria nova de refrigeració i congelació del departament de cuina.

                                                                                                

17.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES

 

17.1.- La dotació fundacional està constituïda per l’immoble on desenvolupa la seva activitat aquest Asil. El seu valor comptable brut és de 2.615.379,14 € (cte.210) i el seu valor net comptable és de 1.854.407,69 €, segons detalla l’apartat 5.1 de la present memòria.                                                                              

17.3.- El 100% d’ingressos rebuts es destinen íntegrament a les nostres finalitats fundacionals, tal com detalla el formulari annex.

 

18.- FETS POSTERIOR AL TANCAMENT

            Cap destacable.

 

19.-OPERACIONS VINCULADES

            No en tenim

 

 

 

20.- ALTRA INFORMACIÓ

20.1.- Nombre de persones ocupades durant l’any 2019

              Personal propi assalariat:

              Categoria                                                       Dones             Homes

              Direcció-Administració                                       1

              Servei metge                                                      1   (1)

              Servei infermeria                                               1  

              Animadora s/cultural                                          1   (1)

              Aux. Geriat/ Neteja                                           11

                                                                                     ______

              Total Personal propi. . . . . . … . . . . . .. . . . . .   15

Personal subcontractat. . . . . . . . . . . . . . . . .     4   (2)

Fisioterapeuta/Fis.Ocup.. . . . . . . . . . . . . . . .     1   (1)

TOTAL                                                                         20

              ============================================

 • A temps parcial ( 4 hores setmanals)  (1)
 • Auxiliar Geriatria/Neteja/Infermeria   (2)                         

 

 

 

20.2.- COMPONENTS DE L’ÒRGAN DE GOVERN

La composició dels Membres del Patronat des del 28 d’ Octubre de 2019  ha sofert variació respecte l’anterior informació i a la data de la formalització i aprovació d’aquesta memòria es la següent:

                          NOM                                                              CÀRREC PATRONAT

 • AIGUABELLA MALLART, Miguel                                     President
 • PRATS BOSCH, Joaquim                                                  Secretari
 • FONTDECABA ANTICÓ, LLuis                                         Tresorer
 • BRUGUERA FIGUERAS, Mª Dolors                                  Vocal

FARRES FLUVIA, Miguel Angel                                                   Vocal nat

(arxiprest de l’Alt Empordà-interior)

          (3) JUNYER GENOVER, Jose Maria                                       Vocal

          (3) PUIG PELLICER, Anna Mª                                                  Vocal

 (3) VILALLONGA FROMET DE ROSNAY, Arnelle Rafaela             Vocal (representant de la família del Fundador.)

 • A renovar el 28/10/2024
 • A renovar el 11/05/2020
 • A renovar el 24/04/2021

20.3.- LLEI 21/2014 DE 29 DE DESEMBRE

            D’acord amb la Disposició addicional cinquena d’aquesta llei, s’informa que amb data 11/05/2015 es va aprovar el nostre “Codi de bon govern i conducta i d’acollida de nous Patrons”, tal com estableix el Pla de comptabilitat de les Fundacions i Associacions complementant el protocol de “Responsabilitat dels Patrons” aprovat pel nostre Patronat en data 10/12/2014.

Per altra part, en data de 16/12/15, el nostre Patronat va aprovar el “Protocol de mesures per a la prevenció del blanqueig de Capitals i finançament del terrorisme”

21.- NEGOCIS CONJUNTS

            No en tenim.

 

22.-INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

 

            Totes les nostres instal·lacions compleixen la normativa vigent, pel que fa referència a les inspeccions i revisions tècniques periòdiques, i també l’inspecció  periòdica de la Delegació Provincial del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya de data 08 de Maig de 2019.

 

23.- TRANSICIÓ A LES NOVES NORMES COMPTABLES

 

            No han suposat cap diferència entre els criteris comptables aplicats a l’exercici anterior i l’actual.

A Figueres el 16/06/2020 varen quedar formulats els Comptes Anuals de la Fundació Privada ASIL VILALLONGA, els quals són signats pel Secretari de la Fundació amb el vist-i-plau del President.

              El Secretari                                                                Vist – i – plau

El President