Estado financiero 2017

Fundacio Privada ASIL VILALLONGA      
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2017  
             
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT
      ACTIU      
             
          EUROS  
          2.017 2016
             
A) ACTIU NO CORRENT     4.199.770,37 4.313.325,40
             
II.Immobilitzat material     4.199.770,37 4.313.325,40
             
   210,211,(281) Terrenys i bens naturals   4.025.761,09 4.105.707,98
   212,213,214,(281) Instal.lacions tècniques,Maquinaria Utillatge 28.037,42 28.507,77
   215,216, (281) Altres instal.lacions, Mobiliari 141.338,97 168.459,79
   217 (281)   Equips inform.i imatge i so 4.632,89 10.649,86
             
B) ACTIU CORRENT       1.900.353,13 1.711.546,86
             
  II.Deutors i altres comptes a cobrar     0,00
436   lloguers a cobrar     0,00
480   Copago farmaceutic   30,05 0,00
             
  IV.Inverions financeres a curt termini   1.615.387,95 1.459.233,29
             
540/1   Cartera de valors   1.615.387,95 1.458.993,29
565   Fiances constituides a curt termini 0,00 240,00
  VI.Efectiu i altres actius liquids equivalents   284.935,13 252.313,57
             
  570,572,574 Tresoreria     284.935,13 252.313,57
             
TOTAL ACTIU       6.100.123,50 6.024.872,26
             
Fundacio Privada ASIL VILALLONGA      
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2017    
             
BALANÇ DE SITUACIÓ ABREUJAT
             
             
PASSIU I PATRIMONI NET
             
          EUROS
          2.017 2.016
             
A)   PATRIMONI NET     5.986.148,90 5.939.821,85
             
A-1) Fons Propis       3.270.201,73 3.223.874,68
             
I. Fons dotacionals     3.284.311,74 3.284.311,74
   100 Fons Fundacional     3.284.311,74 3.284.311,74
             
III.Excedents d’exercicis anteriors   -60.437,06 125.576,22
   121 Excedents positius/negatius d’exercicis anteriors -60.437,06 125.576,22
             
V. Excedents de l’exercici (positiu o negatiu)   46.327,05 -186.013,28
   129 Perdues i guanys     46.327,05 -186.013,28
             
A-2) Subvencions, donacions i llegats   2.715.947,17 2.715.947,17
   131 Donatius i llegats de capital   2.715.947,17 2.715.947,17
             
             
B) PASSIU NO CORRENT     25.600,00 25.600,00
             
II. Deutes a llarg termini     25.600,00 25.600,00
   180 Fiances rebudes a llarg termini   25.600,00 25.600,00
             
             
C) PASSIU CORRENT     88.374,60 59.450,41
             
IV. Deutes a curt termini     26.777,88 7.688,55
             
   555 Altres partides pendents d’aplicació   26.777,88 7.688,55
             
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 61.596,72 51.761,86
   400 Proveidors       1.467,62 1.484,11
   410 Creditors varis     37.428,09 26.856,14
   47   Passius per impost corrent i altres amb Adm.Publ. 22.701,01 23.421,61
             
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET   6.100.123,50 6.024.872,26
             
             
Fundacio Privada ASIL VILALLONGA      
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2017    
             
COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT
             
          EUROS
          2017 2016
             
  1. Ingressos per les activitats   618.264,09 568.319,59
             
721      b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 538.445,04 510.337,80
728      e) Donacions i altres ingressos per activitats 79.819,05 34.935,61
727      f) Donacions de capital (% amort.ob.nov.cta 131) 0,00 22.419,78
778      g) Ingressos extraordinaris   0,00 626,40
             
  4. Treballs realitzats per l’entitat per al seu actiu -162.126,29 -157.529,04
600,601,602      a) Consums i deteriorament existències -18.557,08 -17.254,41
  4.1 Treballs d’altres empreses      
607 Servei de restauracio (cuina)   -143.569,21 -140.274,63
             
  6. Altres ingressos de les activitats 190.102,82 185.169,22
752      a) Ingressos per arrendaments 190.102,82 185.169,22
             
64 7. Despeses de personal   -386.699,87 -341.166,06
             
  8. Altres despeses d’explotació   -307.935,86 -345.535,59
      a) Serveis exteriors   -306.525,45 -344.477,95
622          a-3)   Reparacions i conservació -83.033,77 -83.419,79
623          a-4)   Serveis professionals independents -5.775,54 -5.688,71
625          a-6)   Primes assegurances   -4.450,17 -3.545,18
626          a-7)   Serveis bancaris   -367,75 -228,58
628          a-9)   Subministraments   -49.782,34 -53.744,69
629          a-10) Altres despeses   -163.115,88 -197.851,00
             
631     b) Altres tributs     -1.410,41 -1.057,64
             
68 9. Amortització de l’immobilitzat -152.051,42 -55.109,70
             
             
             
  I. RESULTAT D’EXPLOTACIÓ   -200.446,53 -145.851,58
             
Fundacio Privada ASIL VILALLONGA      
Documentació anual corresponent a l’exercici económic del 2017    
             
COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT
             
            EUROS
          2017 2016
             
             
760,769 14. Ingressos financers   76.364,32 119.482,45
             
660,669 15.Despeses financeres   -151,25 -332,75
666 16.Perdues per alienacions   -36.369,42 -220.043,86
766 17.Resultats per alienacions   206.929,93 60.732,46
             
  II.RESULTAT FINANCER   246.773,58 -40.161,70
             
             
  III. RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS 46.327,05 -186.013,28
             
630 19. Impost sobre societats   0,00  
             
  IV.RESULTAT DE L’EXERCICI   46.327,05 -186.013,28